SCBS มองกสิกรขายประกันให้ MTL ส่งผลบวกเล็กน้อยต่อแบงก์-คงเรทติ้ง OUTPERFORM

HoonSmart.com>>บล.ไทยพาณิชย์มองกรณี KBANKขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้ MTL ส่งผลบวกเล็กน้อยต่อ KBANK จึงคงเรทติ้ง OUTPERFORM และกำลังทบทวนราคาเป้าหมายสำหรับ KBANK

บล.ไทยพาณิชย์ วิเคราะห์กรณี KBANK – ลงนามในสัญญาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้กับ MTL เป็นเวลา 10 ปีว่า KBANK และ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต (MTL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ KBANK มีสัดส่วนการถือหุ้นนับรวมแบบสัดส่วนผลประโยชน์สุทธิ (effective shareholding) อยู่ 38.25% ได้ร่วมลงนามในสัญญาการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของ MTL ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารและบริษัทย่อยแต่เพียงผู้เดียว เป็นเวลา 10 ปี โดย KBANK จะได้รับค่าตอบแทนจากการให้สิทธิในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแก่ลูกค้าผ่านช่องทางธนาคารและบริษัทย่อยแก่ MTL แต่เพียงผู้เดียว (“ค่าตอบแทนจากการให้สิทธิฯ”) จำนวน 12,700 ล้านบาท และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน จากการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวีต ประกันสุขภาพ และประกันโรคร้ายแรง

โดยผลกระทบที่เกิดขึ้น: ความแตกต่างหลักๆ ระหว่างสัญญาฉบับใหม่กับสัญญาฉบับเดิมอยู่ที่
1) สัญญาฉบับใหม่มีค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน
2) KBANK ไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์ประกันของบริษัทอื่นๆ
3) ผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายจะครอบคลุมไปถึงประกันสุขภาพ
4) มีผลิตภัณฑ์ประกันโรคร้ายแรงเพิ่มเติมจากประกันชีวิต และขยายช่องทางทำการตลาดครอบคลุมไปถึงบริษัทย่อยของ KBANK

ถ้าความเคลื่อนไหวครั้งนี้ประสบความสำเร็จ คาดว่าจะช่วยกระตุ้นให้เบี้ยประกันรับสุทธิของ MTL เติบโตเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้รายได้ในงบการเงินรวมของ KBANK ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ค่าตัดจำหน่ายมูลค่าผลตอบแทนจากการให้สิทธิฯ (12,700 ล้านบาท) และค่าตอบแทนผลการดำเนินงานจะถูกบันทึกไว้ในรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ และในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในงบการเงินรวม

ซึ่งเราคาดว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้จะส่งผลบวกเล็กน้อยต่อ KBANK และยังคงเรทติ้ง OUTPERFORM และกำลังทบทวนราคาเป้าหมายสำหรับ KBANK