BANPU เพิ่มทุน 31,716 ล้านบ. ขายหุ้น-แจกวอร์แรนต์ 3 ชุด

HoonSmart.com>>”บอร์ดบ้านปู” ไฟเขียวเพิ่มทุนเท่าตัว จำนวน  5,074,581,516 หุ้น แบ่งเป็น 4 ส่วนเท่ากัน เพิ่มทุน 1,268,645,379 หุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิม ขึ้น XR 16 ส.ค. นี้ สูตร 4 ต่อ 1 ราคาหุ้นละ 5 บาท จ่ายเงิน 6-17 ก.ย. หุ้นที่เหลือ รองรับแจกวอร์แรนต์ 3 ชุด BANPU-W4,W5,W6 บริษัทคาดหากใช้สิทธิครบถ้วนจะได้รับเงินประมาณ 31,716 ล้านบาท หนุนปัจจัยสําคัญขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนผ่าน รองรับเติบโตได้ทันทีเมื่อมีโอกาสลงทุนที่เหมาะสม

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบ้านปู (BANPU) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯมีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 5,074,581,516 หุ้น เป็น 10,149,163,031 บาท พาร์หุ้นละ 1 บาท แบ่งจำนวน 1,268,645,379 หุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมที่มีชื่อในสมุดทะเบียนวันที่ 17 ส.ค. ขึ้นเครื่องหมาย  XR วันที่ 16 ส.ค. 2564 สัดส่วน 4 ต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 5 บาท กำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้น วันที่ 6-17 ก.ย. 2564  โดยมีการแจกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น(วอร์แรนต์) ชุดที่ 4-6 ให้กับผุ้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจัดหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือ  3,805,936,137 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิวอร์แรนต์ ชุดที่ 4 (BANPU-W4)  อายุ 1 ปี ราคาแปลงสภาพ 5 บาท BANPU-W5  อายุ 2 ปี แปลงในราคาหุ้นละ 7.50 บาท BANPU-W6 อายุ 3 ปี ราคาใช้สิทธิ 7.50 บาท ล่าสุดราคาหุ้น BAPU ปิดที่ 15.60 บาท วันที่ 30 มิ.ย.2564

กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 9 ส.ค.2564 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงอย่างเดียว

นางสมฤดี กล่าวว่า บริษัทคาดว่าสามารถระดมทุนเพิ่มเติมได้รวมทั้งหมดประมาณ 31,716 ล้านบาท กรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดและมีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเต็มจํานวน

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน บริษัทมีความมุ่งมั่นในการเดินหน้าต่อไปอย่างแข็งแกร่ง เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ การบริหารจัดการ
งบลงทุน และจัดเตรียมแหล่งเงินทุนครั้งนี้ จึงเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนผ่าน และเตรียมพร้อมสําหรับรองรับการเติบโตได้ทันทีเมื่อมีโอกาสการลงทุนที่เหมาะสม อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน  ตลอดจนเป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับใช้ในโครงการใหม่/ปัจจุบันหรือการชําระหนี้