ตลท.ตั้ง “รัตน์วลี อนันตานานนท์-พุฒิพงศ์ สกนธวัฒน์” นั่งผู้ช่วยผู้จัดการ

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง “รัตน์วลี อนันตานานนท์” ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน และ “พุฒิพงศ์ สกนธวัฒน์” ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานธุรกิจระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผล 1 ก.ค.64 เป็นต้นไป

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2564 มีมติแต่งตั้งผู้บริหาร 2 ท่านเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจควบคู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งผู้บริหารทั้ง 2 ท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในตลาดทุน จึงเชื่อมั่นว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรทั้งด้านธุรกิจและสังคม เพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” โดยมีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

รัตน์วลี อนันตานานนท์, พุฒิพงศ์ สกนธวัฒน์

นางรัตน์วลี อนันตานานนท์ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ดูแลงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 1 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 2 และฝ่ายส่งเสริมความรู้ด้านความยั่งยืน โดยนางรัตน์วลีร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 2534 มีประสบการณ์ด้านพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ นางรัตน์วลี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงิน และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

นายพุฒิพงศ์ สกนธวัฒน์ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานธุรกิจระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลงานฝ่ายสนับสนุนการขายธุรกิจระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ โดยนายพุฒิพงศ์ร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 2543 มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านการพัฒนาระบบและด้านปฏิบัติการ โดยปัจจุบัน นายพุฒิพงศ์ยังเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ด้วย ทั้งนี้ นายพุฒิพงศ์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จาก Vanderbilt University สหรัฐอเมริกา