META ขยายเวลา GEP เมียนมาชำระเงิน 430 ลบ.ตามสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้ามินบู

HooonSmart.com>> บอร์ด “เมตะ คอร์ปอเรชั่น” ไฟเขียว GEP (Myanmar) ขยายระยะเวลาชำระเงินล่วงหน้าส่วนที่ 2 สำหรับเฟสที่ 2-4 โครงการรับเหมาก่อสร้าง”โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์” ขนาดกำลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ ในเมืองมินบู เมียนมา ตามสัญญาจัดซื้อจัดหาจำนวน 430 ล้านบาท ภายใน 30 ก.ย.64

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น (META) เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับกับสัญญาที่เกี่ยวกับการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ ในเมืองมินบู ประเทศเมียนมา ว่า เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2564 GEP (Myanmar) Company Limited (GEPM) ได้มีหนังสือมายังบริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด (VEPC) และบริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด (VINTER) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 85% เพื่อขอขยายระยะเวลาการชำระ Second Advance Payment เฟส 2-4 ที่ค้างชำระซึ่งจะครบกำหนดตามสัญญาที่ได้รับการขยายในวันที่ 30 มิ.ย.2564 อีกครั้งหนึ่ง จนถึง 30 ก.ย.2564 (Grace Period 1 ก.ค. – 30 ก.ย.2564)

อย่างไรก็ดีในวันที่ 22 มิ.ย.2564 GEPM ได้ทำการชำระ Second Advance Payment มาเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน 100,000 เหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ Second Advance Payment เฟส 2-4 ที่ GEPM ค้าง ชำระ VEPC ณ วันที่ 29 มิ.ย.2564 เหลือเป็นจำนวน 12,619,907.91 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 403,320,898.88 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมเมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2564 ได้พิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อให้ได้รับชำระแล้ว มีมติเห็นสมควรเลื่อนการชำระเงินในส่วนนี้ให้แก่ GEPM อีกครั้งหนึ่ง โดยมีกำหนดชำระภายในวันที่ 30 ก.ย.2564 ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ GEPM แสวงหาแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อชำระตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ตามความจำเป็นและสมควรแล้ว รวมถึงจะจัดให้มีระบบการติดตามและตรวจสอบความคืบหน้า และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจะเรียนแจ้งความคืบหน้าให้นักลงทุนทราบต่อไป

ก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2564 ได้พิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อให้ได้รับชำระแล้ว มีมติเห็นสมควรเลื่อนการชำระเงินในส่วนนี้ให้แก่ GEPM โดยมีกำหนดชำระภายในวันที่ 30 มิ.ย.2564 รายละเอียดปรากฎตาม หนังสือเลขที่ META-MAI.005/2564 เรื่อง แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย และความคืบหน้าเกี่ยวกับกับสัญญาที่เกี่ยวกับการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ ในเมืองมินบู ประเทศเมียนมา (Myanmar) ฉบับลงวันที่ 31 มี.ค.2564 ที่อ้างถึง

ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563ของ บริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2563 ได้อนุมัติการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข และการแก้ไขสัญญาการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ ในเมืองมินบู ประเทศเมียนมา (Myanmar) ระหว่างบริษัทฯ โดยบริษัทวินเทจ อีพีซี จำกัด (VEPC) และบริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด (VINTER) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 85% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด กับ GEP (Myanmar) Company Limited (GEPM) และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว (รวมเรียกว่าสัญญาที่เกี่ยวข้อง) ฉบับลงวันที่ 3 ส.ค.2559 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาฉบับลงวันที่ 21 ธ.ค.2560

พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในรายละเอียดของการดำเนินงานตามกรอบนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อไป และเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการลงนามแก้ไขสัญญาตามกรอบนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มี.ค.2564 บริษัทฯ ได้รับหนังสือจาก GEPM แจ้งขอขยายระยะเวลาชำระเงินล่วงหน้าส่วนที่ 2 (Second Advance Payment) สำหรับเฟสที่ 2เฟสที่ 3 และเฟสที่ 4 ตามสัญญาจัดซื้อจัดหา (Supply Contract) ระหว่าง GEPM (ในฐานะเจ้าของโครงการ) และ VEPC (ในฐานะผู้จัดซื้อจัดหา) ฉบับลงวันที่ 3 ส.ค.2559 ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาฉบับลงวันที่ 21 ธ.ค.2560 และสัญญาฉบับลงวันที่ 23 ธ.ค.2563 (สัญญาจัดซื้อจัดหาฯ) ในส่วนที่ GEPM ยังไม่ได้ชำระจำนวน 13,069,907.91 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 410,399,029.35 บาท ซึ่งจะถึงกำหนดชำระในวันที่ 31 มี.ค.2564 (Long stop date)