“มินทร์ อิงค์ธเนศ” ซื้อบิ๊กล็อตหุ้น ARIP จากกลุ่ม Keppel 20.05%

HoonSmart.com>> “มินทร์ อิงค์ธเนศ” เผยซื้อหุ้นบิ๊กล็อต ARIP จาก “แอพซีลอน เวนเจอร์ส พีทีอี แอลทีดี” บริษัทในกลุ่ม Keppel สัดส่วน 20.05% ราคา 0.65 บาท/หุ้น หนุนถือหุ้น 64.33% แตะระดับทำเทนเดอร์จากผู้ถือหุ้นที่เหลือ 35.67%

บริษัท เออาร์ไอพี (ARIP) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากนายมินทร์ อิงค์ธเนศ ผู้ถือหุ้นของบริษัทว่าได้เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญที่ถือครองโดย BNP Paribas Singapore Branch คัสโตเดียนของบริษัท แอพซีลอน เวนเจอร์ส พีทีอี แอลทีดี รวม 93.43 ล้านหุ้น คิดเป็น 20.05% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท ในราคา 0.65 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2564 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน

ทั้งนี้ บริษัท แอพซีลอน เวนเจอร์ส พีทีอี แอลทีดี ถือหุ้นโดย Keppel Telecommunications & Transportation Ltd. สัดส่วน 100%

หลังเข้าซื้อหุ้นส่งผลให้นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ถือหุ้นจาก 206.34 ล้านหุ้น สัดส่วน 44.28% เพิ่มเป็น 299.77 ล้านหุ้น หรือ 64.33%

นอกจากนี้เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ กรณีซื้อหรือกระทำการอื่นใดอันเป็นผลให้ได้มาซึ่งหุ้นหรือเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการใด ณ สิ้นวันใดวันหนึ่งเพิ่มขึ้นจนถึงจุด 50% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ บุคคลนั้นต้อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการเป็นจำนวน 166.23 ล้านหุ้น หรือ 35.67% จากผู้ถือหุ้นทุกราย

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2564 บริษัทได้รับแบบประกาศแสดงเจตนาในการเข้าถือหุ้นเพื่อครอบงำกิจการจากนายมินทร์ อิงค์ธเนศ บริษัทจึงแต่งตั้งบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี่ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้น

อ่านข่าว

“มินทร์ อิงค์ธเนศ” เทกโอเวอร์ ARIP รับซื้อหุ้นละ 0.65 บาทต่ำกว่ากระดาน