NPS มอบเงินและสิ่งของ สนับสนุนสถาบันราชานุกูล

 NPS มอบเงินและสิ่งของสนับสนุนสถาบันราชานุกูล

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย ( NPS )  มอบเงินสนับสนุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ – เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า จำนวน 5 เตียง รวมมูลค่า 369,500 บาท และกระดาษ A4 จำนวน 1,000 รีม หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 120 กล่อง เพื่อช่วยเหลือสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นองค์กรด้านการพัฒนาสติปัญญา สำหรับผู้มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา และให้บริการด้านสุขภาพจิต ให้กับเด็กวัยรุ่น ผู้พิการทางสติปัญญาการเรียนรู้ ออทิสติก และดาวน์ซินโดรม โดยมีแพทย์หญิงมธุรดา สุววรรณโพธิ์            (ที่ 3  จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็ว ๆ นี้