THL ลงทุนเหมืองทองคำในแซมเบีย 49% มูลค่า 270 ลบ. หักกลบหนี้จ่ายค่าหุ้น

HoonSmart.com>> บอร์ดทุ่งคาฮาเบอร์ ไฟเขียวซื้อหุ้น King Of Ore Mine สัดส่วน 49% ดำเนินธุรกิจเหมืองแร่ในสาธารณรัฐแซมเบีย มูลค่า 270 ล้านบาท ชำระค่าหุ้นด้วยการหักกลบหนี้ค้างชำระ พร้อมตัดขายหุ้น “ชลสิน” ทั้งหมด 88.12% ขาย “บีบาลานซ์” มูลค่า 154 ล้านบาท นำเงินเสริมสภาพคล่อง เตรียมพัฒนาธุรกิจเหมืองแร่

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ (THL) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ King Of Ore Mine Limited (KOOM) โดยประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำในสาธารณรัฐแซมเบีย จาก Ngwe Kabar Limited จำนวน 7,350 หุ้น จำนวนเงินมูลค่าเท่ากับ 270.85 ล้านบาทบาท คิดเป็นสัดส่วน 49% ของทุนจดทะเบียน รายการดังกล่าวจะชำระค่าหุ้นสามัญของ KOOM ด้วยการหักกลบลบหนี้กับหนี้ค้างชำระ โดยจะดำเนินการลงนามในสัญญาภายในเดือน ก.ค.2564

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าธุรกรรมการชำระหนี้ด้วยหุ้นสามัญของ King Of Ore Mine Limited ในครั้งนี้เป็นราคาที่คำนวณตามมูลค่าโครงการที่ได้รับใบอนุญาตสำรวจแร่และปริมาณสำรองแร่และผ่านการประเมินมูลค่าจากผู้ประเมินอิสระ รวมทั้งยังเป็นการลงทุนในกิจการเหมืองแร่ ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติขายเงินลงทุนของบริษัท ชลสิน จํากัด ดำเนินธุรกิจทําเหมืองหินปูนยิปซัมชอล์กและโดโลไมต์ ทั้งหมด 88.12% ให้กับบริษัท บีบาลานซ์ จํากัด มูลค่า 154.18 ล้านบาท ส่งผลให้สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อย โดยกําหนดแบ่งชําระเงินเป็นงวด และวางหลักประกันการชําระเงินล่วงหน้า ทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินสดเสริมสภาพคล่องและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อนํามาพัฒนาโครงการใหม่ในอนาคต โดยเฉพาะธุรกิจเหมืองแร่

ด้านผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2564 มีกำไรสุทธิ 2.86 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.0018 บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 7.30 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.00459 บาท

ส่วนงวดปี 2563 กำไรสุทธิ 80.41 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.05059 บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 76.40 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.04807 บาท

ปัจจุบันหุ้น THL ขึ้นเครื่องหมาย SP, NC ห้ามการซื้อขาย ราคาล่าสุดอยู่ที่ 0.46 บาท