โบรกฯ ชี้เป้า SIMAT คาดกำไรนิวไฮ แนวโน้มโตอีกมาก

HoonSmart.com>> บล.ยูโอบี เคย์เฮียน แนะ “ซื้อ” หุ้น SIMAT คาดกำไรเติบโตโดดเด่น 81% CGAR ในปี 64-66 แรงหนุน HST กำไรเติบโตก้าวกระโดด ธุรกิจ IT ฟื้นตัว แผนซื้อกิจการและโอกาสชนะคดี CAT หนุนอัพไซด์ ราคาเป้าหมาย 8.40 บาท

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) หรือ UOBHK ออกบทวิเคราะห์แนะนำซื้อหุ้นบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี (SIMAT) หลังเข้าพบผู้บริหารของ SIMAT ทาง UOBHK เห็นแนวโน้มของกําไรสุทธิเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในช่วง 2-3 ปีข้างน้า จากแนวโน้มความต้องการสินค้าโดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มข้ึนทั่วโลกหลังโควิด ส่งผลให้เกิดความต้องการในฉลากผลิตภัณฑ์ (label) รวมทั้งงานประเภท Silkscreen Product เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว UOBHK มอง SIMAT จะได้ประโยชน์ผ่านกําไรที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดของ บ.ฮินชิซึ (HST ; SIMAT ถือหุ้น 70%) โดย HST เป็นบริษัท first tier ในการทํา Label และ silkscreen ในภูมิภาค มีลูกค้าทั้งแบรนด์จาก ญี่ปุ่น เกาหลี ยุโรป ซึ่งเราประเมินยอดขายของ HST จะเติบโตก้าวกระโดด CAGR 20% ในอีก 3 ปีข้างหน้าในขณะที่อัตรากําไรข้ันต้น (GM) คาดว่าจะสูงกว่า 40% ในช่วงเดียวกันจากแผนการลดต้นทุน, economic of scale และความได้เปรียบในการแข่งขันที่มีผู้เล่นน้อยราย

นอกจากนี้เตรียมขยายธุรกิจของ HST สู่ต่างประเทศและทํา IPO จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการทํา Label และ silkscreen ทําให้ SIMAT มีแผนขยายกําลังการผลิตของ HST ท้ังสร้างโรงงานใหม่และขยายกําลังการผลิตผ่านการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดย SIMAT วางแผนจะ IPO HST ภายในปี 2565 นอกจากนี้ยังวางเป้าการเติบโตในต่างประเทศ โดยเฉพาะเข้าไปลงทุนในเวียดนามตามการขยายตัวของลูกค้า รวมท้ังมีแผนเลือกรับงานที่มีความซับซ้อนที่มีอัตรากําไรที่สูงกว่าปัจจุบัน เราเชื่อว่าการนํา HST เข้า IPO จะเป็นแรงหนุนราคาหุ้น SIMAT ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564-ครึ่งปีแรกปี 2565

ธุรกิจด้าน IT พลิกกลับมามีกําไร นอกจาก HST แล้ว UOBHK ยังประเมินธุรกิจด้าน IT ของ SIMAT จะพลิกกลับมาฟื้นตัวในปี 2564 โดยโครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation (USO)) มูลค่า 2.1 พันล้านบาทที่ SIMAT ชนะการประมูลในปี 2563 จะเริ่มทยอยรับรู้รายได้ในระยะที่ 2 (ค่าบริหารจัดการและบํารุงรักษา) ประมาณปีละ 271 ล้านบาทต้ังแต่ไตรมาส 1/2564- 2568 UOBHK คาดระยะนี้จะมีอัตรากําไรข้ันต้นไม่ตํ่ากว่า 35% หรือปีละประมาณ 100 ล้านบาท เทียบกับกําไรข้ันต้นที่ 52 ล้านบาทในปี 2563

นอกจากนี้ Upside จากโอกาสชนะคดีกับ กสท (CAT) และการซื้อกิจการ ในส่วนของธุรกิจ Broadband internet ซึ่ง SIMAT เกิดการฟ้องร้องกับ บ. กสท โทรคมนาคม (CAT) หลังจากที่ CAT ปฏิเสธการรับมอบโครงข่ายในพื้นที่นครราชสีมาและเชียงใหม่ โดยศาลปกครองช้ันต้นให้ SIMAT ชนะคดีและได้รับค่าชดเชย 53 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม SIMAT ได้ทําการยื่นฟ้องเพิ่มเติมเป็นจํานวนเงินอีก 434 ล้านบาท ซึงคดีนี้คาดว่าจะได้รับข้อสรุปในปี 2565 นอกจากนี้ SIMAT ยังมีแผนเข้าซื้อกิจการในอนาคต เราคาดว่าจะเห็นการเข้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องภายในครึ่งแรกของปี 2564

“เริ่มต้นคําแนะนํา ซื้อ ราคาเป้าหมาย 8.40 บาท เราประเมินราคาเหมาะสมของ SIMAT ที่ 8.40 บาท โดยอ้างอิงจากวิธี P/E ที่ 25 เท่าของกําไรปี 2565 ราคาที่ ซึ่งมองว่าเหมาะสมจากโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ การขยายธุรกิจและการทํา M&A จากในอนาคต”บล.ยูโอบี เคย์เฮียน ระบุ

SIMAT ประกอบธุรกิจแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจให้บริการเทคโนโลยสารสนเทศแบบครบวงจร , ธุรกิจให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
และ ธุรกิจให้บริการโครงการภาครฐั อีกทั้งยังดำเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เลเบล , ธุรกิจซิลค์สกรีน พริ้นติ้ง ภายใต้บ.ลูกฮินชิซึ (HST) ซึ่ง SIMAT ถือหุ้น70%