ธปท.ตั้ง”3 ตัวแทนเอกชน”นั่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการระบบการชำระเงิน

HoonSmart.com>>ธปท.ตั้ง”ขนิษฐา สหเมธาพัฒน์- อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์- อริยะ พนมยงค์”เป็นกรรมการทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการระบบการชำระเงิน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการระบบการชำระเงิน แทนกรรมการ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

1. นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์
2. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
3. นายอริยะ พนมยงค์