PACE นำส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์แล้ว

HoonSmart.com>>PACE แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯนำส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์แล้ว เตรียมนัดเจ้าหนี้พิจารณาแผน

เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (PACE) และบริษัท เพซ คันทรี่ คลับ (PCC) แจ้ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำส่งแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และของ PCC ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะกําหนดและแจ้งวันนัดประชุมเจ้าหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิออกเสียงเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป

หลังศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และ PCC ออกไปจนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 และวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ตามลําดับ