NWR ได้งานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมมูลค่ากว่า 296 ลบ.

HoonSmart.com>> “เนาวรัตน์พัฒนาการ” เซ็นสัญญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนกระทุ่มล้ม ระยะที่ 1 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มูลค่า 296.90 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ (NWR) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2564 บริษัทได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนกระทุ่มล้ม ระยะที่ 1 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นงานก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วม ฝั่งซ้ายบริเวณคลองประทุม-คลองกระทู้ล้ม-คลองฉาง 2,596 เมตร และงานก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมฝั่งขวา บริเวณคลองกระทุ้มล้ม-คลองฉาง 2,216 เมตร มูลค่าโครงการ 296.90 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน นับจากวันที่แจ้งให้เริ่มงาน