WGE ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยผู้ป่วยวิกฤต COVID-19 

WGE ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยผู้ป่วยวิกฤต COVID-19 

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง ( WGE ) ได้นำกลุ่มพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมบริจาคโลหิต กับ หน่วยเคลื่อนที่ของธนาคารเลือด โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.ในโครงการ “หนึ่งหยดโลหิต..ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 6” เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือ และนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยในภาวะวิกฤตโรค COVID-19 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่บริษัทฯให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้