JTS ตั้ง “ดุสิต ศรีสง่าโอฬาร” นั่งเอ็มดี มีผล 23 มิ.ย.นี้

HoonSmart.com>> บอร์ด “จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์” อนุมัติแต่งตั้ง “ดุสิต ศรีสง่าโอฬาร” ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ดัน “สมบุญ พัชรโสภาคย์” นั่งประธานบอร์ดบริหาร มีผล 23 มิ.ย.นี้

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ (JTS) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 23 มิ.ย.2564 อนุมัติแต่งตั้ง นายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย กรรมการที่ลาออก โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก พร้อมทั้งแต่งตั้ง นายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ แทนนายสมบุญ พัชรโสภาคย์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ซึ่งนายสมบุญ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย.2564 เป็นต้นไป