IRPC จับมือ ม.เกษตรกำแพงแสน ยกคุณภาพชีวิตคนพิการ

 ไออาร์พีซี  เซ็นเอ็มโอยู ม.เกษตรกำแพงแสน บริหารจัดการ IRPC Smart Farming ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรคนพิการ

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไออาร์พีซี ( IRPC)   รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บาทหลวงอุทัย ถาวร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการสังฆมณฑอุดรธานี

ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ ในการนำองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนา     ด้านการปลูกพืช การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร มาใช้ในโครงการ IRPC Smart Farming ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการ สังฆมณฑลอุดรธานี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้  และต้นแบบ Smart Farming สำหรับคนพิการ รวมทั้งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับศูนย์ฯ และคนพิการในโครงการ

โครงการ IRPC Smart Farming      เป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสานเทคโนโลยี ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และวิถีชีวิตของชุมชน โดยยึดหลัก ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด  โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ไม่ซับซ้อนมากจนเกินไป นำมาปรับใช้งานให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ทำให้เกษตรกรซึ่งเป็นคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึง ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลคนพิการติดเตียง ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหว ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรกรรม เพื่อนำไปสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวตลอดจนพัฒนาให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการฯ แห่งนี้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต