SCBS เปิดตัวหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง KIKO เจาะกลุ่มลูกค้า High Net Worth

HoonSmart.com>>SCBS เปิดตัวหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง KIKO ผลตอบแทนอ้างอิงหุ้นสามัญรายตัวใน SET 50 นำเสนอลูกค้ากลุ่มHigh Net Worth เพื่อเพิ่มทางเลือกการสร้างความมั่งคั่ง เงินลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านบาทต่อสัญญา อายุ 6 เดือน รับดอกเบี้ย 10% ต่อปี

นายอิทธิพันธ์ เจียกเจิม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย Investment Products ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในขณะนี้ภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยมีลักษณะเป็น sideway มีการแกว่งตัวในกรอบแคบๆ จึงเป็นจังหวะที่ดี บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ (SCBS) ได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประเภทหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ที่เรียกว่า KIKO ( Knock – in Knock – out ) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุน กลุ่ม High Net Worth ของธนาคาร ในการจัดพอร์ตการลงทุน ( Asset Allocation ) เพื่อกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ให้มีความหลากหลาย

สำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ประเภท KIKO เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน ( Complex product ) สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าหุ้นกู้ทั่วไป แต่ก็มีความเสี่ยงสูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไปด้วย เป็นการลงทุนแบบ Knock -in Knock- out ที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับหุ้นสามัญที่อยู่ใน SET 50 โดยจะเลือกเฉพาะหุ้นที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญทีม Research ของ SCBS และสอดคล้องกับมุมมองด้านการลงทุนของ CIO office ของธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น

การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง KIKO นักลงทุนสามารถซื้อคูปองได้ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1 ล้านบาทต่อสัญญา ใช้ระยะเวลาในการถือครอง ประมาณ 6 เดือน ได้รับอัตราผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยประมาณ 10% ต่อปี เฉลี่ยจ่ายเป็นรายเดือนตลอดอายุการถือครอง ซึ่งผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนในหุ้นกู้ปกติ และใช้ระยะเวลาในการถือครองน้อยกว่า ลูกค้าที่สนใจซื้อคูปองการลงทุนใน KIKO จะได้รับคำแนะนำจากทีมที่ปรึกษาด้านการลงทุน ( Relationship Manager ) ในการเลือกหุ้นที่จะมาใช้อ้างอิงในการจ่ายผลตอบแทน ตามระดับผลตอบแทนที่คาดหวัง และสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน

โดยหุ้นที่ธนาคารคัดสรรมาลงทุนจะเป็นหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ มีปัจจัยพื้นฐานดี จับคู่กัน 2 ตัว จากนั้นธนาคารจะนำเงินไปทำสัญญาอนุพันธ์บนหุ้นที่ลูกค้าเลือกเป็นหุ้นอ้างอิง โดยมีการทำสัญญาอนุพันธ์ตกลงเป็นกรอบกำหนดราคาหุ้นอ้างอิงไว้ ซึ่งลูกค้าจะได้รับใบหุ้นไว้เป็นหลักฐานในการลงทุน เช่น ทำสัญญาหุ้น PTT กับ AOT ไว้ที่ราคา 50 กับ 70 บาท เป็นราคาตั้งต้นที่ 100% ราคากรอบบนที่ 110 % เรียกว่า Knock-out price และราคาลงกรอบล่าง 85% เรียกว่า Knock-in price โดยผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทน ตามเงื่อนไขการลงทุน ดังนี้

เงื่อนไขที่ 1 สัญญาถูกถอนก่อนครบกำหนดอายุ หากในเดือนใดราคาปิดของหุ้นทั้งสองตัวสูงกว่า หรือเท่ากับ Knock-out price ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นคืนทั้งจำนวนก่อนครบอายุ และถือว่าหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง KIKO ถูกถอนก่อนกำหนด

เงื่อนไขที่ 2 อยู่จนครบอายุสัญญา จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยทุกเดือน

เงื่อนไขที่ 3 ลูกค้าได้ดอกเบี้ยทุกเดือน แต่ได้เงินต้นคืนเป็นหุ้น ที่มีราคาต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับราคาตั้งต้น ในกรณีที่ในแต่ละวันราคาปิดของหุ้นอ้างอิงตัวใดตัวหนึ่งต่ำกว่าหรือเท่ากับ Knock-in price และเมื่อครบอายุสัญญา มีหุ้นอ้างอิงตัวใดตัวหนึ่งมีราคาปิดต่ำกว่าราคาตั้งต้น ซึ่งในกรณีนี้ หากลูกค้าถือหุ้นนั้นต่อไป แล้วหุ้นนั้นขึ้นก็ยังมีโอกาสได้รับเงินต้นคืน

ทั้งนี้ การลงทุนใน KIKO ถือเป็นการลงทุนในหุ้นกู้ประเภทหนึ่ง จึงไม่มีค่าธรรมเนียมการซื้อ หากผู้ลงทุนซื้อ KIKO 1 ล้านบาท จะมีมูลค่าหน้าตั๋ว 1 ล้านบาท โดยดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนจะได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามปกติ

การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง KIKO เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นที่ธนาคารเลือกมาอ้างอิงได้ ต้องการรับผลตอบแทนที่มากกว่าการลงทุนในหุ้นกู้ปกติ และต้องการกระแสเงินสดมาหมุนเวียนจากดอกเบี้ยทุกๆ เดือน เป็นลูกค้ากลุ่ม High net worth (HNW) ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต ) กรณีเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป หรือมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป หรือมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

คำเตือน
ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีความเสี่ยงที่จะสูญเงินลงทุนทั้งจำนวน หรือบางส่วน หากไม่มีการคุ้มครองเงินต้น หรือคุ้มครองเงินต้นต่ำกว่า 100% ของเงินลงทุน เนื่องจาก หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนกว่าหุ้นกู้ทั่วไป ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขหุ้นกู้ฯ และขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน