XPG ผนึก SIRI ลุยบริหารพอร์ตสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์-พักอาศัยมูลค่า 137.4 ลบ.

HoonSmart.com>> “เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล” ไฟเขียว XSpring AMC ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เซ็นสัญญาแบ่งปันรายได้กับ “แสนสิริ” ร่วมทุน 75 ล้านบาท ลุยบริหารพอร์ตสินเชื่อการพาณิชย์และพักอาศัย หลัง XSpring AMC ชนะประมูลยอดรวมเงินต้นคงค้างประมาณ 137.4 ล้านบาท

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล (XPG) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด (XSpring AMC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% เข้าทำสัญญา REVENUE SHARING AGREEMENT กับบริษัท แสนสิริ (SIRI) โดยทั้งสองฝ่ายต่างรับผิดชอบต้นทุนในการซื้อกองสินทรัพย์ฯ และ ทุนหมุนเวียนในการดำเนินการและการบริหารกองสินทรัพย์ฯ ฝ่ายละ 50% ของต้นทุน และทุนหมุนเวียนดังกล่าว และหากมีกำไรจากการบริหารจัดการกองสินทรัพย์ฯ ดังกล่าว แต่ละฝ่ายก็จะได้รับการแบ่งผลกำไรในสัดส่วน 50% ของกำไรจากกองสินทรัพย์ฯ ดังกล่าว

สำหรับวงเงินลงทุนในการลงทุนในกองสินทรัพย์ฯ ครั้งนี้ XSpring AMC จะใช้วงเงินจำนวนไม่เกิน 75 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนในการซื้อกองสินทรัพย์ฯ และ ทุนหมุนเวียน ในการดำเนินการและการบริหารกองสินทรัพย์ฯ ตามส่วนที่ XSpring AMC จะลงทุนร่วมกับ SIRI ตามสัญญา REVENUE SHARING AGREEMENT

เงื่อนไขการรับชำระเงินร่วมลงทุนจาก SIRI ภายในวันที่ 21 มิ.ย.2564 XSpring AMC จะได้รับชำระเงินร่วมลงทุนจาก SIRI ตามสัญญา REVENUE SHARING AGREEMENT ทั้งหมด จำนวน 75 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่เป็นต้นทุนในการซื้อกองสินทรัพย์ฯ ตามส่วนที่ SIRI จะลงทุนตามสัญญา REVENUE SHARING AGREEMENT จำนวนประมาณ 63.75 ล้านบาท (กล่าวคือ เท่ากับ 50% ของต้นทุนการซื้อกองสินทรัพย์ฯ) และทุนหมุนเวียนในการดำเนินการตามส่วนที่ SIRI ลงทุน

สำหรับแหล่งเงินที่ใช้มาจากกระแสเงินสดภายในของ XSpring AMC และเงินกู้ยืมจากบริษัทฯ โดย XSpring AMC ได้กู้ยืมเงินจากบริษัทฯ จำนวน 130 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี ทั้งนี้ XSpring AMC ยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการร่วมลงทุนระหว่าง XSpring AMC กับ SIRI ผ่านการเข้าทำสัญญา REVENUE SHARING AGREEMENT ถือเป็นโอกาสอันดีในการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และ XSpring AMC ในการสรรหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายที่มีศักยภาพในราคาที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อนำมาบริหารและสร้างกำไรในอนาคต

นอกจากนี้เงื่อนไขการร่วมลงทุนระหว่าง XSpring AMC กับ SIRI มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ XSpring AMC บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

ด้านคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2564 เพื่อพิจารณารายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเห็นว่า รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวเนื่องจากในอนาคตอันใกล้ Sansiri จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงเห็นชอบให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำรายการร่วมลงทุนในครั้งนี้และเห็นว่า
รายการนี้เป็นรายการธุรกรรมทางธุรกิจตามปกติ และเป็นไปตามกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจึงมีความเห็นให้ดำเนินการได้

ด้านบริษัท แสนสิริ (SIRI) แจ้งว่า XSpring AMC ได้เสนอราคาและเป็นผู้ชนะการประมูลกองสินทรัพย์ที่สถาบันการเงินไทยแห่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท (ผู้ขาย) มีอยู่และนำมาประมูลขายทั้งกองสินทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งกองสินทรัพย์ที่ XSpring AMC ชนะการประมูลและจะเข้าซื้อนั้น ประกอบไปด้วยลูกหนี้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์และพักอาศัย และสัญญาหลักประกันซึ่งเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานครฯ ที่ผู้ขายมีเหนือลูกหนี้สินเชื่อโดยมียอดรวมเงินต้นคงค้างประมาณ 137.4 ล้านบาท (กองสินทรัพย์)

โดยในวันที่ 21 มิ.ย.2564 XSpring AMC ได้ลงนามในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับกองสินทรัพย์ฯ ซึ่ง XSpring AMC ตกลงชำระค่าตอบแทนการรับโอนกองสินทรัพย์ฯ และสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 127.5 ล้านบาท ให้แก่ผู้ขาย

สำหรับแหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุนมาจากเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งบริษัทมีเพียงพอสำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล และจะเพิ่มโอกาสการเติบโตของรายได้ของบริษัทจากแหล่งธุรกิจอื่นโดยอาศัยประสบการณ์ที่บริษัท เป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทยและเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร จึงมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว