TFG ปลื้มติดโผ ESG100 สถาบันไทยพัฒน์ หนุน “กองทุน-สถาบัน” เพิ่มน้ำหนักลงทุน

HoonSmart.com>>TFG ปลื้ม! ได้รับการคัดเลือกอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล ประจำปี 2564 จากสถาบันไทยพัฒน์ หนุนนักลงทุนประเภทสถาบันและกองทุน เพิ่มน้ำหนักลงทุน

นายเพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับการจัดอันดับจากสถาบันไทยพัฒน์ให้เป็น 1 ใน 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG100) ประจำปี 2564 ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯที่สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการเติบโตควบคู่ไปกับสังคม การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

ซึ่งการที่บริษัทฯได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักลงทุนสถาบันและกองทุนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มน้ำหนักลงทุนในหลักทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ทั้งนี้ การประเมิน ESG100 ในปี พ.ศ.2564 ครอบคลุม 824 หลักทรัพย์ (ไม่รวมหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู) รวมทั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยอ้างอิงจากเอกสารรายงานที่บริษัทเผยแพร่ไว้ต่อสาธารณะในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมทั้งในรายงานประจำปี รายงานแห่งความยั่งยืน และข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาความยั่งยืนของหน่วยงานที่ออกหลักทรัพย์/กองทุน จากแหล่งข้อมูล 6 แหล่ง รวมจำนวนกว่า 15,260 จุดข้อมูล