TTCL ขายหุ้น Global New Energy Tsuno โรงไฟฟ้าในญี่ปุ่นมูลค่า 104 ลบ.

HoonSmart.com>> “ทีทีซีแอล” ขายหุ้นกิจการโรงไฟฟ้าในญี่ปุ่น “Global New Energy Tsuno” ทั้งหมด รวมหนี้ค้างชำระให้ AC16 Godo Kaisha มูลค่า 104 ล้านบาท

บริษัท ทีทีซีแอล (TTCL) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2564 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเกี่ยวกับการจําหน่ายเงินลงทุน ใน Global New Energy Tsuno Company Limited (GNE Tsuno) บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นโดย TTCL Solar Power Pte. Ltd. (TTSP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯเช่นกัน โดยคิดเป็น 100% ของจํานวนหุ้นทั้งหมด รวมถึงหนี้ค้างชําระของ GNE Tsuno จําหน่ายให้แก่ AC16 Godo Kaisha (AC16 G.K.) ซึ่งมิใช่บุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 104 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2564 มีมติอนุมัติในหลักการเพื่อการขายหุ้นของ GNE Tsuno และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการดําเนินการภายใต้กรอบการทํางานที่ได้อนุมัติ ส่งผลให้ GNE Tsuno จะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ

สำหรับสินทรัพย์ที่จำหนายได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 10 MWac ตั้งอยู่ที่ Tsuno-chou จังหวัดมิยาซากิ ประเทศญีปุุ่น ซึ่งเงื่อนไขชำระเงิน 100% ณ วันที่ 17 มิ.ย.2564 โดยบริษัทฯ จะนำเงินใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เพิ่มสภาพคล่องและชำระหนี้ โดยการขายสินทรัพย์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท