“มติชน” ขายที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง ให้ “คาราบาวตะวันแดง มูลค่า 380 ลบ.

HoonSmart.com>> บอร์ด “มติชน” อนุมัติขายที่ดิน 14 แปลง รวม 24-54.7 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างเดิมเป็นโกดัง โรงพิมพ์ ย่านปากเกร็ด ให้กับ “คาราบาวตะวันแดง” มูลค่า 380 ล้านบาท หวังเพิ่มสภาพคล่อง ฟันกำไร 129 ล้านบาท

บริษัท มติชน (MATI) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ มื่อวันที่ 17 มิ.ย.2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการขายที่ดิน 14 แปลง (มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 24-0-54.7 ไร่) พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 แยกจากถนนติวานนท์ ตำบลบางพูด (บางพัง) อำเภอปากเกร็ด (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง) และทำสัญญาซื้อขายที่ดิน กับบริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด (ผู้ซื้อ) ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกันตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ธุรกรรมขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง) มูลค่าการเข้าทำรายการทั้งหมด 380 ล้านบาท

ทั้งนี้ การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและการชำระเงินจะแล้วเสร็จภายใน 1 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติ

สำหรับสินทรัพย์ดังกล่าวเดิมเคยเป็นโกดัง/โรงพิมพ์ของบริษัทฯ แต่ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจโดยการว่าจ้างผู้พิมพ์รายอื่นเป็นผู้พิมพ์ส่งผลให้สินทรัพย์ดังกล่าวไม่ได้ถูกใช้งานอย่างเต็มศักยภาพ

อย่างไรก็ตามการขายสินทรัพย์ในครั้งนี้ บริษัทฯ มีผลกำไรประมาณ 129 ล้านบาท และทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น ฝ่ายบริหารอาจพิจารณาแนวทางการลงทุนในอนาคตที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอและยังมิได้กำหนดแผนใช้เงินที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์ในครั้งนี้ อีกทั้งเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันยังไม่ฟื้นตัว การที่บริษัทฯ สามารถถือครองสินทรัพย์หมุนเวียนประเภทเงินสดเพิ่มขึ้น จึงเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้เพิ่มมากขึ้น