SABUY ควัก 63 ลบ. ซื้อหุ้น Shipsmile เพิ่ม 18% ขยับถือ 38%

HoonSmart.com>> บอร์ดสบาย เทคโนโลยี ไฟเขียวซื้อหุ้น “เอ.ที.พี. เฟรนด์ เซอร์วิส” สัดส่วน 18% จากผู้ถือหุ้นเดิม มูลค่า 63 ล้านบาท หนุนถือหุ้นเพิ่มเป็น 38%

บริษัท สบาย เทคโนโลยี (SABUY) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2564 อนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ.ที.พี. เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด (Shipsmile) ในสัดส่วน 18% จากผู้ถือหุ้นเดิม ในมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 63.00 ล้านบาท โดยภายหลังการทำรายการดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน Shipsmile เพิ่มขึ้นเป็น 38%