“ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา” ตัดขายหุ้น CHAYO กว่า 0.7689% เหลือ 2.8054%

HoonSmart.com>> “ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา” ตัดขายหุ้น CHAYO กว่า 6.52 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.7689% เหลือ 2.8054%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา จำหน่ายหุ้นของบริษัท ชโย กรุ๊ป (CHAYO) เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2564 จำนวน 6,525,300 หุ้น คิดเป็น 0.7689% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้น 23,805,580 หุ้น หรือ คิดเป็น 2.8054% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มจำนวน 40,606,113 หุ้น หรือคิดเป็น 4.7853% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ