“สุมาลี อ่องจริต” ขายหุ้น JCK ออก 0.1917% เหลือ 4.7222%

HoonSmart.com>> “สุมาลี อ่องจริต” ตัดขายหุ้น JCK ออก 41.49 ล้านหุ้น กว่า 1.9326% เหลือถือ 4.7222%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนางสุมาลี อ่องจริต จำหน่ายหุ้นของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล (JCK) เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2564 จำนวน 41,495,600 หุ้น หรือคิดเป็น 1.9326% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 101,388,500 หุ้น คิดเป็น 4.7222% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ