“ชินรี ลีนะบรรจง” ตัดขายหุ้น EMC 0.1917% เหลือ 4.8154%

HoonSmart.com>> “ชินรี ลีนะบรรจง” ตัดขายหุ้น EMC ออก 16.17 ล้านหุ้น กว่า 0.1917% เหลือ 4.8154%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นางสาว ชินรี ลีนะบรรจง จำหน่ายหุ้นของบริษัท อีเอ็มซี (EMC) เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2564 จำนวน 16.17 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.1917% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 406.12 ล้านหุ้น หรือ 4.8154% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ