ตลท.ปลด NP ทรัสต์ SHREIT หลังก.ล.ต.ไม่พบผู้สอบบัญชีถูกจำกัดขอบเขต

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย NP ขึ้น NR ทรัสต์ SHREIT หลังก.ล.ต.พิจารณางบไตรมาส 2-3 ปี 63 และงบปี 63 ไม่พบผู้สอบบัญชีถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหารหรือการจัดทำงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ แจ้งการปลดเครื่องหมาย “NP” ในวันที่ 11 มิ.ย.2564 และขึ้นเครื่องหมาย “NR” หลักทรัพย์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ (SHREIT) เนื่องจากได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าได้พิจารณางบการเงินไตรมาส 2 – 3 ปี 2563 และงบการเงินปี 2563 ของ SHREIT แล้วไม่พบว่าการที่ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินงวดดังกล่าวเกิดจากการถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหารหรือการจัดทำงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี