“กองทุนผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม” ปันผลครั้งแรก 0.14 บาท ดีเดย์ 15 มิ.ย.นี้

HoonSmart.com>> บลจ.บัวหลวง จ่ายเงินปันผล “กองทุนผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม” ครั้งแรก อัตรา 0.14 บาทต่อหน่วย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม (BM70SSF) ประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งแรก สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย.2563 ถึงวันที่ 31 พ.ค.2564 ในอัตรา 0.14 บาทต่อหน่วย โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันที่ 8 มิ.ย.2564 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 มิ.ย.2564 นี้

สำหรับกองทุน BM70SSF เป็นกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) มีนโยบายลงทุนในหุ้นไทย 65-70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ส่วนที่เหลือสามารถลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน เงินฝากและสินทรัพย์ทางเลือกได้ รวมทั้งมีนโยบายจ่ายเงินปันผล เหมาะกับผู้ลงทุนที่พร้อมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นได้ ต้องการผลตอบแทนระหว่างทางการลงทุน และสามารถลงทุนระยะยาวได้ เนื่องจากการลงทุนในกองทุน SSF จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยมีเงื่อนไขการถือครองขั้นต่ำ 10 ปีเต็ม

ทั้งนี้ การลงทุนในกองทุน SSF สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุด 30% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับวงของเงินลงทุนเพื่อเกษียณอื่นๆ ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ หรือเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท