“วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์” เก็บ LDC เพิ่ม 0.13% หนุนถือหุ้น 20.13%

HoomSmart.com>> “วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์” ซื้อหุ้น “แอลดีซี เด็นทัล” (LDC) เข้าพอร์ตเพิ่ม 8.25 แสนหุ้น กว่า 0.1375% หนุนถือหุ้น 20.1375%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์ ได้มาหุ้นของบริษัท แอลดีซี เด็นทัล (LDC) เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2564 จำนวน 825,300 หุ้น หรือคิดเป็น 0.1375% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 20.1375% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ