“ณรงค์ชัย สิมะโรจน์” ซื้อหุ้น B เพิ่ม 1.50% หนุนถือ 5.53%

HoonSmart.com>> “ณรงค์ชัย สิมะโรจน์” ซื้อหุ้น “บี จิสติกส์” เพิ่มกว่า 1.50% ขยับถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.53%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนาย ณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ได้มาหุ้นของ บริษัท บี จิสติกส์ (B) เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2564 คิดเป็น 1.5024% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน หุ้น หรือคิดเป็น 5.5308% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.999% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ