บอร์ด “B52” ไฟเขียวเพิ่มทุน 349.55 ล้านหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมอัตรา 6.5 : 1 ราคา 0.50 บ./หุ้น

HoonSmart.com>>บอร์ด”B52″ไฟเขียวเพิ่มทุน 349.55 ล้านหุ้นจัดสรรผู้ถือหุ้นเดิม อัตรา 6.5 :1 ราคา 0.50 บ./หุ้น เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจผ่านร้านค้าปลีกในเครือข่ายกว่า 120,000 ร้านค้าทั่วประเทศและต่อยอดธุรกิจ หนุนปีนี้เทิร์นอะราวด์

นางสาวนราวดี วรวณิชชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี-52 แคปปิตอล หรือ B52 เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมัติการออกและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 349,550,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 15.38 ของทุนชำระแล้วของบริษัท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในอัตราส่วน 6.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 และให้กำหนดวันจองซื้อ และวันชำระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564

“วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาธุรกิจผ่านร้านค้าปลีกในเครือข่ายที่มีอยู่กว่า 120,000 ร้าน ทั่วประเทศ ทั้งธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า ธุรกิจการเงิน ธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์ ธุรกิจดิจิทัล และธุรกิจอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีสถานะทางการเงินมั่นคง พร้อมเติบโตในระยะยาว”

ส่วนภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2564 บริษัทฯวางเป้าหมายธุรกิจกลับมาเทิร์นอะราวด์ หลังปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายและแนวทางที่ชัดเจน มุ่งเน้นการทำธุรกิจในเครือข่ายค้าปลีกทั่วประเทศกว่า 120,000 ร้านค้า ผ่านแพลตฟอร์ม “ทันใจดี” ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุค New Normal
โดยบริษัทฯ กำลังดำเนินงานธุรกิจผ่านร้านค้าปลีกในเครือข่าย เช่นการให้บริการทางการเงินกับพันธมิตรแก่ร้านค้า (B2B) และ แก่ลูกค้าของร้านค้า (B2C) ผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทฯ เช่นสินเชื่อเอสเอ็มอี สินเชื่อรถแลกเงิน เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯกำลังดำเนินงานขยายธุรกิจออน์ไลน์และดิจิตัลต่อผ่านบริษัทวันดิจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ B52 ที่มีฐานลูกค้ากว่า 2 ล้านคนในแต่ล่ะเดือนหรือ 24 บ้านคนในแต่ละปีโดยคาดว่า จะสามารถสร้างรายได้ และกำไรให้บริษัทฯได้เพิ่มขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างฐานลูกค้ากลุ่มใหม่เพิ่ม