ก.ล.ต.เพิกถอนผู้วางแผน-แนะนำการลงทุน ระหว่างถูกลงโทษทางแพ่ง

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาววลัยลักษณ์ ปฐมรังษิยังกุล (นางสาววลัยลักษณ์) เนื่องจากอยู่ระหว่างถูกดำเนินการตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ กรณีให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดฐานใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้น UVAN

ตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับให้นางสาววลัยลักษณ์ชำระค่าปรับทางแพ่งและชดใช้ค่าใช้จ่าย เนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิด และห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์เป็นระยะเวลา 9 เดือน เนื่องจากนางสาววลัยลักษณ์ได้กระทำการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่นางจันทร์ทิพย์ วานิช ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม (UVAN) ในการซื้อหุ้น UVAN โดยให้ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง ตามข่าวเผยแพร่เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=8717&NewsNo=240&NewsYear=2563&Lang=TH

นางสาววลัยลักษณ์ ถูก ค.ม.พ. กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งโดยห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารและยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งแล้ว มีผลให้นางสาววลัยลักษณ์เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน** ก.ล.ต. จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1*** และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไปของนางสาววลัยลักษณ์ จนกว่าจะครบระยะเวลาตามที่ ค.ม.พ. กำหนดห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร นับตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดโทษ ก.ล.ต. ได้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาของ ก.ล.ต. ด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบ ความเสียหายหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน