ไทยประกันชีวิตขยายความคุ้มครองประกันหนุนฝ่าวิกฤตโควิด-19

HoonSmart.com>>ไทยประกันชีวิต พร้อมดูแลทุกภาคส่วน ทั้งลูกค้า พนักงาน ฝ่ายขาย และสังคม เดินหน้าขยายความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ ครอบคลุมการตรวจโรคโควิด-19

นายไชย ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 3 ในปัจจุบัน ไทยประกันชีวิตได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบ เนื่องด้วยมีความห่วงใยและตระหนักถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของ Stakeholders ทุกภาคส่วน โดยบริษัทฯ ได้ขยายความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ ครอบคลุมการตรวจโรคโควิด-19 โดยเป็นไปตามเกณฑ์การตรวจที่ภาครัฐกำหนดและไม่เกินวงเงินกรมธรรม์ สำหรับสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบผู้ป่วยนอก (OPD) และสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยใน (IPD) คุ้มครองเมื่อตรวจพบเชื้อโควิด-19 ไม่เกินวงเงินค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนเข้ารักษาตัว

พร้อมกันนี้ ยังขยายความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 โดยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายได้ ครอบคลุมทั้งการรักษาในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ทั้งนี้ การเคลมค่ารักษากรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน สำหรับโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญา บริษัทฯ จะคุ้มครองตามขั้นตอนของการใช้บริการ Fax Claim และโรงพยาบาลที่ไม่เป็นคู่สัญญา สามารถนำส่งใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ใบรับรองแพทย์ เอกสารเรียกร้องสินไหมผ่านตัวแทนฯ หรือนำส่งด้วยตัวเองได้ที่สาขา CSC และสำนักงานใหญ่

บริษัทฯ ยังมีความห่วงใยผู้เอาประกันภัยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง จึงเพิ่มบริการไทยประกันชีวิต Telemedicine สำหรับผู้เอาประกันภัยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 30 แห่ง อนุมัติสินไหมสำหรับการรักษาผ่าน Video Call และโทรศัพท์ รวมถึงการใช้บริการตรวจรักษานอกสถานที่กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน

สำหรับบุคลากร บริษัทฯ มีมาตรการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบุคลากรทุกระดับทั้งในส่วนสำนักงานใหญ่และสาขา โดยจัดรูปแบบการทำงานแบบ Work from Home และ Flexible Working Hour เพื่อลดความแออัด และลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคโควิด-

ด้านบุคลากรฝ่ายขาย บริษัทฯ ได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเอื้อต่อการทำงานของฝ่ายขาย รวมถึงการจัดอบรมทักษะความรู้ต่างๆ แบบออนไลน์ หรือ Virtual Classroom

ด้านสังคม บริษัทฯ ยังได้ร่วมเป็นกำลังสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมส่งมอบกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านกิจกรรมต่างๆ

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้ร่วมบริจาคผ้าห่มไทยประกันชีวิตให้กับสถานที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด, มอบอุปกรณ์โรงพยาบาลสนามให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม และโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จังหวัดสกลนคร รวมถึงบริจาคนํ้าดื่มไทยประกันชีวิต ให้แก่ชุมชนโดยรอบวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19