BM เลื่อนประชุมผถห. เป็น 21 มิ.ย. นี้ ป้องกันโควิด-19 ระบาดหนัก

HoonSmart.com>>BM เลื่อนประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขอมติเพิ่มทุน-ออกวอร์แรนต์  จากเดิม 14 มิ.ย.นี้ เป็น 21 มิ.ย. เวลา 14.00 น. และเลื่อนวันออกวอร์แรนต์ เป็น 25 มิ.ย. จากเดิม 18 มิ.ย.64  ป้องกันโควิด-19 ระบาดหนัก

ธานิน สัจจะบริบูรณ์

นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกชีทเม็กทัล (BM ) เปิดเผยว่า บริษัท ฯ ได้เลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีวาระสำคัญการเพิ่มทุนและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ จากวันที่ 14 มิ.ย. 2564 ออกไปเป็นวันที่ 21 มิ.ย.2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ E-EGM และมีระเบียบวาระการประชุม เช่นเดิม

การเลื่อนประชุมดังกล่าว ทำให้ต้องเลื่อนวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จากเดิมวันที่ 18 ม.ย.  2564 เป็นวันที่ 25 มิ.ย. 2564 และอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิยังคงเป็น 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากเวลาตามที่ได้แจ้ง

สาเหตุที่ต้องเลื่อนประชุม  เนื่องจาก ผลกระทบจากการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีการแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น และยังไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดได้อย่างเด็ดขาด

ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือภาคเอกชน ให้พิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกัน แม้ว่าบริษัทได้เตรียมการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแบบ E-EGM แล้วก็ตาม แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID19 มีการเปลี่ยนแปลงทุกขณะ ทำให้ไม่สามารถคาดการณ์ได้

บริษัท ฯ พิจารณาถึงประเด็นความเสี่ยงและความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ เช่น ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ผู้จัดพิมพ์หนังสือเชิญประชุมและบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหุ้นของบริษัทซึ่งจะต้องทำการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น แล้วเห็นว่าเพื่อลดผลกระทบต่าง ๆ จึงได้พิจารณาเลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดังกล่าว  เป็นวันที่ 21 มิ.ย.  2564