ปตท.ส่งบริษัทย่อยร่วมทุนกลุ่ม NRF ลุยธุรกิจโปรตีนทางเลือก

HoonSmart.com>> ปตท.ไฟเขียว “อินโนบิก (เอเซีย)” บริษัทลูก ตั้งบริษัทร่วมทุน “โนฟ ฟู้ดส์” กลุ่ม NRF เจาะตลาดผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืช เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค ตั้งเป้าเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน คาดเริ่มผลิตเชิงพาชิย์ไตรมาส 4/65

บริษัท ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จํากัด (Innobic) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.ถือหุ้น 100 % จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท โนฟ ฟูดส์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF) ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยบริษัท Innobic และ โนฟ ฟู้ดส์ จํากัด ถือหุ้นในสัดส่วนที่เท่ากัน 50% เพื่อดําเนินธุรกิจโปรตีนทางเลือก

สำหรับระยะแรกจะเป็นการพัฒนา ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช (Plant-based protein) แบบครบวงจร ซึ่งจะดําเนินการจัดตั้งโรงงานผลิตที่ใช้เทคโนโลยีนําเข้าขั้นสูงในประเทศไทยกําลังการผลิต 3,000 ตันต่อปี เพื่อเตรียมเป็นศูนย์กลางการผลิตและจัดจําหน่ายให้กับตลาดทั่วภูมิภาคอาเซียน พร้อมรองรับการพัฒนาธุรกิจอาหารสําหรับอนาคต (Food for Future) ที่กําลังได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น

การลงทุนดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจใหม่ (New S-Curve business) ของ ปตท. ในด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life science) ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 และดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565

ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ

ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. (PTT) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด กล่าวว่า โปรตีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ทั้งในเด็ก วัยทำงาน ผู้สูงวัย ตลอดจนผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพต้องการโปรตีนในรูปแบบและปริมาณที่เหมาะสมไม่เหมือนกัน

การลงทุนในครั้งนี้จึงตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการดูแลสุขภาพ และเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อเข้าสู่ธุรกิจอาหารเพื่อโภชนาการ และโภชนเภสัช ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่อินโนบิก (เอเชีย) ได้ตั้งเป้าหมายไว้ นอกเหนือจากการดูแลรักษาสุขภาพแล้วยังเป็นการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต รวมทั้งเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนในธุรกิจใหม่ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life Science) ของ ปตท.

แดน ปฐมวาณิชย์

นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF) และประธานกรรมการบริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด กล่าวว่า การร่วมทุนในครั้งนี้ถือเป็นการรองรับโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของ NRF และถือเป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริมธุรกิจผลิตภัณฑ์ด้านอาหารโปรตีนจากพืช

ปัจจุบัน NRF เตรียมขยายกำลังการผลิตเพื่อพร้อมรองรับการผลิตอาหารที่มีความหลากหลายมากขึ้นในอนาคต ทำให้เกิดการประหยัดต่อหน่วย ลดต้นทุนการผลิตต่อชิ้น เพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น ทั้งนี้ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ด้านอาหารโปรตีนจากพืชในไทยมีโอกาสสร้างอัตรากำไรที่ดีขึ้นและมีอัตราการเติบโตที่ก้าวกระโดดจากเดิมที่ 2-10% ไปสู่ระดับ 10-35% และคาดว่ามูลค่าตลาดอาจแตะระดับ 4.5 หมื่นล้านบาทในปี 2567 ซึ่งเชื่อว่าการร่วมทุนครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารโปรตีนทางเลือกในระดับโลก

อินโนบิก (เอเซีย) และ โนฟ ฟู้ดส์ เชื่อมั่นว่าการร่วมทุนเพื่อรุกตลาดกระแสสุขภาพและความยั่งยืนด้านอาหารของโลกในครั้งนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นไปสู่ความร่วมมือการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับโปรตีนชนิดใหม่ๆ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านอาหารในอนาคต ซึ่งจะทดแทนการทำปศุสัตว์ โดยตั้งเป้าเป็นผู้นำในการพัฒนาธุรกิจนี้ของภูมิภาคร่วมกัน ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรกรรมของไทยโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนการสร้าง New S-Curve ของประเทศ สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนธ.ค.2563 ที่ มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ Life Science ของ กลุ่ม ปตท. ให้เป็นรูปธรรม โดยการดำเนินธุรกิจยา อาหารเพื่อสุขภาพ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และระบบการวินิจฉัยโรค ด้วยวิสัยทัศน์ การเป็นบริษัทชั้นนำด้านชีววิทยาศาสตร์ในภูมิภาคที่มีวิทยาศาสตร์อันเป็นเลิศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน