BKI สวนกระแส Q1/64 กำไรพุ่ง 816.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22%

HoonSmart.com>>BKI ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ของปี 2564 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 6,157.2 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 0.3 มีกำไรสุทธิ 816.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.0 เตรียมจ่ายปันผลผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.50 บาท

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI เผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 6,157.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัย หลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว 442.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.7 มีรายได้สุทธิจากการลงทุน 486.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 929.0 ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 816.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 22.0 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 7.67 บาท
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2564 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563