๋JR มอบ 1 ล้านบาท สนับสนุนอาชีพนิสิต ม.มหาสารคาม

JR มอบเงินหนึ่งล้านบาท เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพแก่นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย สุรเดช อุทัยรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าบริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้  (JR) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี สราวุธ เบญจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นตัวแทนรับมอบ เป็นทุนสนับสนุนโครงการสนับสนุนกู้ยืม เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ การประกอบอาชีพระหว่างเรียนของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการดังกล่าาว ส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาตนเอง ฝึกทักษะ ความรู้ความสามารถ กระบวนการคิดในการทำงาน เสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ การเป็นผู้ประกอบกิจการให้นิสิต และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต