OR จับมือ ‘บลูบิค’ ตั้งบริษัทร่วมทุนด้านเทคโนโลยี-นวัตกรรมต่อยอดธุรกิจ

HoonSmart.com>> “ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก” ส่งบริษัทย่อยร่วมทุน “บลูบิค” ตั้งบริษัท “ออร์บิท ดิจิทัล” เสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ยกระดับขีดความสามารถแข่งขัน

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด (Modulus) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OR ร่วมลงทุนกับ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ Bluebik เพื่อจัดตั้ง บริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด (ORBIT Digital) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 100,000 บาท โดย Modulus และ Bluebik ถือหุ้นในสัดส่วน 40% และ 60% ของทุนจดทะเบียน ตามลำดับ

การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าวเป็นไปเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดสู่การขยายธุรกิจใหม่ในอนาคต โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 พ.ค.2564