ก.ล.ต. ตั้ง”เนาวรัตน์ จันทวานิช”เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ

HoonSmart.com>>ก.ล.ต.แต่งตั้ง นางสาวเนาวรัตน์ จันทวานิช เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ สายบริหารองค์กร มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการแต่งตั้ง นางสาวเนาวรัตน์ จันทวานิช เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ สายบริหารองค์กร ซึ่งดูแลงานฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลองค์กร ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

นางสาวเนาวรัตน์ จันทวานิช สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านการจัดการ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานกับ ก.ล.ต. ในปี 2539 โดยที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป