ตลาดเอ็มเอไอ รับ AIE-W2 ซื้อขาย 17 พ.ค.นี้

ตลาดเอ็มเอไอ ไฟเขียว AIE-W2 ซื้อขาย 17 พ.ค.นี้ 

ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ สั่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี ชุดที่ 2 ( AIE-W2) จำนวน 1,046.43 ล้านหน่วย เริ่มซื้อขาย 17 พ.ค. 2564

สำหรับ AIE-W2  อายุ 2 ปี นับจาก 5 พ.ค. 2564  อัตราการใช้สิทธิ์ 1:1: 0.25 บาท

วันใช้สิทธิครั้งแรก  31 มี.ค. 2565 และใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 3 พ.ค. 2566

ทั้งนี้บริษัท เอเชี่ยน อินซูเลเตอร์ ( AI ) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ AIE จำนวน 3,232 ล้านหุ้น คิดเป็น 61.77% ได้รับจัดสรร AIE-W2 สัดส่วน 5:1 หรือ ราว 646 ล้านหน่วย  จากจำนวน AIE-W2 ทั้งหมดที่จัดสรร 1,046 ล้านหน่วย ซึ่ง AIE ได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ( TSD ) และจะขายได้ต้องขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น คงเหลือ AIE-W2 ในตลาดราว 400 ล้านหน่วย