DCC เคาะจ่ายปันผล 0.05 บาท XD 17 พ.ค.นี้

HoonSmart.com>> “ไดนาสตี้ เซรามิค” เคาะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.05 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 พ.ค. จ่ายเงิน 28 พ.ค.นี้ ด้านผู้ถือหุ้นใหญ่ “รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา” โอนหุ้น 1,000 ล้านหุ้น หรือ 12% ให้ “มนต์รัก-มารุต แสงศาสตรา” ไม่กระทบโครงสร้างจัดการและนโยบายธุรกิจ

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค (DCC) แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค.2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.05 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 18 พ.ค.2564 ขึ้น XD วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล 17 พ.ค.2564 และจ่ายเงิน 28 พ.ค.2564

นอกจากนี้แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ว่า เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2564 โดย นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้โอนหุ้นของตนที่ถือในบริษัทฯ จำนวน 1,000 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 12.20% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายและชำระแล้ว ให้กับ นายมนต์รัก แสงศาสตรา จำนวน 500 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 6.10% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายและชำระแล้ว และ นายมารุต แสงศาสตรา จำนวน 500 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 6.10% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายและชำระแล้ว

ทั้งนี้ กลุ่มแสงศาสตรา ไม่มีหน้าที่ที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการ รวมทั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมตลอดจนนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯแต่อย่างใด