STARK จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 64 ผ่าน E-AGM

STARK จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 64 ผ่าน E-AGM

คุณชนินทร์ เย็นสุดใจ (นั่ง-กลาง) ประธานกรรมการ และคุณประกรณ์  เมฆจำเริญ (นั่ง-ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น ( STARK ) ถ่ายภาพร่วมกัน ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นพร้อมใจยกมือโหวตให้ผ่านทุกวาระ สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชั้น 16  เมื่อเร็ว ๆ นี้