IRPC-สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด ( IRPC)  และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม พร้อมลดการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ หวังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมี สมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย งานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เป็นประธานในงาน ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย