“ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์” ซื้อคืนหุ้น MCS หลังขายออกวันเดียวถือ 4.7102%

HoonSmart.com>> “ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์” ซื้อหุ้น MCS 0.6703% เก็บเข้าพอร์ต์ จากก่อนหน้าวันเดียวขายออก 0.7745% ล่าสุดถือหุ้น 4.7102%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาง ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์ จำหน่ายหุ้นของบริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล (MCS) เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2564 จำนวน 3,694,600 หุ้น หรือ 0.7745% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 22,468,000 หุ้น หรือ 4.7102% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

นอกจากนี้รายงานการได้มาหุ้น MCS ในวันที่ 27 เม.ย.2564 จำนวน 3,197,400 หุ้น หรือ 0.6703% ส่งผลให้ถือหุ้นจำนวน 25,860,000 หุ้น หรือ 5.4213% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ