ACE จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 64 แจกปันผล หุ้นละ 0.018 บาท


จิรฐา ทรงเมตตา ประธานคณะกรรมการบริหาร  พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ หรือ ACE ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่บริษัทแอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ สำนักงานใหญ่ โดยที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.018 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 มั่นใจธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องตามเป้าในปีนี้