“ณรงค์ชัย สิมะโรจน์” ตัดขายหุ้น B กว่า 2.7699% เหลือถือ 2.8069%

HoonSmart.com>> “ณรงค์ชัย สิมะโรจน์” ขายหุ้น “บี จิสติกส์” จำนวน 49.63 ล้านหุ้น สัดส่วนกว่า 2.7699% เหลือถือหุ้น 2.8069%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนาย ณรงค์ชัย สิมะโรจน์ จำหน่ายหุ้นบริษัท บี จิสติกส์ (B) เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2564 จำนวน 49,636,500 หุ้น หรือคิดเป็น 2.7699% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 50.30 ล้านหุ้น หรือ 2.8069% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ