“ศิริพร ศาตวินท์” ตัดขายหุ้น WTG กว่า 0.5555% เหลือถือ 29.9206%

HoonSmart.com>> “ศิริพร ศาตวินท์” ตัดขายหุ้น “บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์” ออกกว่า 0.5555% เหลือหุ้นในมือ29.9206%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นางศิริพร ศาตวินท์ จำหน่ายหุ้นของบริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ (BTW) เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2564 จำนวน 0.5555% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 29.9206% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ