MAJOR เก็บหุ้น SF เพิ่ม 0.0197% ขยับถือ 30.0111%

HoonSmart.com>> “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป” เข้าซื้อหุ้น “สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์” จำนวน 4.2 แสนหุ้น กว่า 0.0197% ขยับถือหุ้น 30.0111%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป (MAJOR) ได้มาหุ้นบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ (SF) เมื่อวันที่ 16 เม.ย.2564 จำนวน 420,200 หุ้น หรือคิดเป็น 0.0197% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 639.81 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 30.0111% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ