TTA เท 201 ล้าน ซื้อหุ้น 80% บริษัทจัดการน้ำครบวงจร

โทรีเซนไทยฯขยายธุรกิจบริหารจัดการน้ำครบวงจร ซื้อหุ้นใหญ่ของบริษัทชื่อเสียงโด่งดัง รับงานการประปาฯจำนวนมาก ได้หุ้นบริษัทในหลวงพระบางประเทศลาวด้วย

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเพื่อการเข้าซื้อหุ้น 80% ในบริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)หรือ AIM มูลค่ารวมทั้งสิ้น 201 ล้านบาท โดยซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง AIM รวมถึงหุ้นที่จะออกใหม่ ทั้งนี้ ผู้ก่อตั้งยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใน AIM ต่อไป คาดว่าการทำรายการจะแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค.2561

สำหรับ AIM เป็นบริษัทเอกชน ก่อตั้งในประเทศไทยในปี 2546 ดำเนินธุรกิจออกแบบ ก่อสร้าง และให้บริการครบวงจรทางด้านการบริหารจัดการน้ำที่มีประสบการณ์สูง โดยเฉพาะการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย รวมถึงงานติดตั้งและซ่อมแซมระบบสูบจ่ายน้ำประปาในประเทศไทย AIM เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับและได้รับสัญญาว่าจ้างงานที่เกี่ยวกับน้ำจำนวนมากจากการประปานครหลวง(กปน.)และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

นอกจากนี้ AIM ยังมีบริษัทย่อยที่ถือหุ้นอยู่ 66.7% ชื่อ Asia Nampapa Luangprabang Co., Ltd ในหลวงพระบางประเทศลาว ที่ได้รับสัมปทานในรูปแบบ build-own-operate-transfer อีกด้วย

TTA ดำเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจพลังงานและธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ที่ผ่านมา ได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นและซื้อกิจการหลายแห่ง