ผู้ถือหุ้นไฟเขียว NER จ่ายปันผล 0.15 บาท XD 22 เม.ย.นี้

HoonSmart.com>> “นอร์ทอีส รับเบอร์” เผยผู้ถือห้นไฟเขียวจ่ายเงินปันผลอัตรา 0.15 บาท/หุ้น ขึ้น XD 22 เม.ย.นี้ จ่ายเงิน 7 พ.ค.64

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 มีรายได้รวมอยู่ที่ 16,364.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.68% จากปี 2562 อยู่มีรายได้รวมอยู่ที่ 13,020.51 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานอยู่ที่ 858.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.35%

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลเป็นเงินสดจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 339.08 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 96.88 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 242.20 ล้านบาท โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 23 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด