“ณัฏฐ์ ทรงเมตตา” ตัดขายหุ้น ACE ออก 20 ล้าน ยังถือ 14.8614%

HoonSmart.com>> “ณัฏฐ์ ทรงเมตตา” ตัดขายหุ้น “แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้” ออก 20 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.1965% เหลือถือหุ้นในมือ 14.8614%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา จำหน่ายหุ้นของ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 จำนวน 20 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.1965% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 1,512.30 ล้านหุ้น คิดเป็น 14.8614% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น ACE ปิดตลาด 7 เม.ย.2564 ที่ราคา 3.84 บาท ลดลง 0.02 บาท หรือ -0.52% มูลค่าการซื้อขาย 517.24 ล้านบาท