GUNKUL ตั้งบริษัทโฮลดิ้งคัมพานีลุยธุรกิจกัญชง

HoonSmart.com>> “กันกุล” เตรียมตั้งบริษัทโฮลดิ้งคัมพานี พร้อมบริษัทย่อย 2 แห่ง รองรับธุรกิจกัญชง

นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแผนธุรกิจกัญชง พร้อมทั้งอนุมัติจัดตั้งบริษัทเพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจดังกล่าว โดยการจัดตั้งบริษัทจะจัดขึ้นในรูปแบบของ Holding Company จํานวน 1 บริษัท ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น
50 ล้านบาท และบริษัทย่อย จํานวน 2 บริษัท ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการลงทุนในโครงการกัญชง

ทั้งนี้ ได้มีการกําหนดแผนงานเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่ได้กําหนดไว้เฉพาะสําหรับการดําเนินธุรกิจดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจอย่างครบวงจร พร้อมทั้งแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามแผน