‘กสิกรไทย’ ทำธุรกรรม Private Repo อิงดอกเบี้ย THOR เป็นหลักประกัน

HoonSmart.com>> “ธนาคารกสิกรไทย” เข้าทำธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน มีพันธบัตร ธปท. ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอิง Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) เป็นหลักประกัน ตอกย้ำการเป็นผู้นำและผู้มีบทบาทโดดเด่นในการมีส่วนร่วมอย่างรอบด้านเพื่อพัฒนาดอกเบี้ย THOR พร้อมผลักดันผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR เข้าสู่ตลาดการเงินตามแนวทางของ ธปท. ที่การันตีรางวัล Best THOR Engagement Award จากแบงก์ชาติ

จงรัก รัตนเพียร

นายจงรัก รัตนเพียร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เปิดเผยว่า หลังจากธนาคารประสบความสำเร็จในการร่วมพัฒนาและส่งเสริมการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ย Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) อย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ธนาคารจึงได้เข้าทำธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) โดยมีพันธบัตร ธปท. ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอิง THOR เป็นหลักประกัน

ธุรกรรมดังกล่าวแสดงถึงความพร้อมในการสนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินและเสริมสร้างสภาพคล่องในตลาดเพื่อรองรับการนำพันธบัตร ธปท. ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอิง THOR ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการออกจำหน่ายเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 64 มาเป็นหลักประกันในการทำธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ร่วมตลาดและประชาชนในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับนโยบายของ ธปท. ในการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เพื่อสนับสนุนตลาดการเงินให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ตอกย้ำการเป็นผู้นำเพื่อพัฒนาดอกเบี้ย THOR ที่การันตีด้วยรางวัล Best THOR Engagement Award จากธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 64 ธนาคารกสิกรไทยเข้าทำธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Reverse Repo) โดยรับพันธบัตร ธปท. ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอิง THOR เป็นหลักประกันในการให้กู้ยืม และเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 64 ธนาคารกสิกรไทยเข้าทำธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) โดยนำพันธบัตร ธปท. ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอิง THOR ไปเป็นหลักประกันในการขอกู้ยืม